Zápory v angličtině jsou jedním ze základních stavebních kamenů celého jazyka. Umožňují mluvčímu vyjádřit negaci nebo nějaké odmítnutí. Správné použití záporů je pro jasnou a efektivní komunikaci zcela nezbytné. Možná proto oceníte, že jsme pro vás připravili poměrně ucelený přehled záporů, a to včetně základních pravidel pro jejich tvorbu, včetně běžných chyb a také tipů na správnou formulaci záporných otázek a odpovědí. A pokusili jsme se rovněž objasnit fenomén dvojitého záporu. Hned uvidíte.

 

Zápory v angličtině a jejich základní struktura

Základní struktura záporu v angličtině zahrnuje několik klíčových prvků. Primárně se zápor tvoří přidáním slova ‚not‘ k pomocnému nebo modálnímu slovesu. Pokud věta neobsahuje pomocné nebo modální sloveso, je často používáno sloveso ‚do‘ v příslušném tvaru (do, does, did), ke kterému se pak přidává ‚not‘. Tato struktura je základem pro vyjádření záporu ve většině běžných větných konstrukcí.

Několik názorných příkladů

Znalost anglického jazyka je dnes už i u nás považována téměř za samozřejmost. Výjimky se však samozřejmě najdou, a to dokonce i ve vysoké politice. No, nevadí. Ale zpět k záporům.

Zápory v angličtině mohou mít různorodou povahu, ale všechny využívají základní strukturu záporu, jen v různých kontextech. V závislosti na čase a slovesném tvaru se mění i forma záporu.

Seznam názorných příkladů:

  1. „I do not know.“ – Použití ‚do not‘ pro tvorbu záporu v přítomném čase.
  2. „She did not go.“ – Využití ‚did not‘ pro minulý čas.
  3. „He cannot come.“ – Zápor s modálním slovesem ‚can‘.
  4. „They will not arrive.“ – Použití ‚will not‘ pro budoucí čas.
  5. „We have not finished.“ – Zápor v přítomném dokonavém čase s ‚have not‘.

 

Nejobvyklejší chyby, kterých se lidé dopouštějí

Někdo má na jazyky talent, a třeba jen pouhým poslechem hned pozná, jakou řečí člověk právě mluví. Jste rovněž talentovaní? Nebo děláte hodně chyb?

Časté chyby v záporech v anglickém jazyce vznikají především kvůli nesprávnému použití dvojitého záporu a nepřesnému výběru záporných slov. Například ve větě „I don’t know nothing“ je použit dvojitý zápor nesprávně, což vede k významu, který je pravděpodobně opačný než zamýšlený. Správná forma by měla být „I don’t know anything“, aby byl zachován zamýšlený negativní význam. 

Naopak chybné je použití dvojitého záporu v situacích, kde by měl být použit jednoduchý zápor, jako v případě „I don’t know nothing“, což je v standardní angličtině gramaticky nesprávné. Dalším problémem je zaměňování záporných slov, například „nobody“ a „not anybody“, kde „nobody“ znamená „nikdo“ a „not anybody“ slouží ke zdůraznění záporu. Správné pochopení a použití záporů je klíčové pro přesnou a srozumitelnou komunikaci!

Mezi běžné chyby v používání záporů patří například tyto:

  • Nesprávné umístění ‚not‘ v slovesné skupině.
  • Přehlížení potřeby pomocného slovesa pro tvorbu záporu.
  • Zaměňování záporných slov jako ‚no‘, ‚none‘ a ‚never‘.

Tyto chyby mohou vést k nesprávnému významu věty nebo k nežádoucí záměně. 

Použití ‚no‘, ‚none‘, atd.‘

Some‘ a ‚any‘ často hrají zásadní roli v anglických záporech. To je nutné si vždy uvědomit. ‚Some‘ se používá ve tvrzeních a nabídkách, zatímco ‚any‘ v otázkách a záporech. Například „I have some money“ (mám nějaké peníze) se mění na „I don’t have any money“ (nemám žádné peníze). ‚No‘, ‚none‘, a ‚never‘ slouží k vyjádření kompletní absence nebo frekvence.

 

Správná formulace záporných otázek

V různých jazycích popisujeme realitu odlišně. A odlišnosti panují samozřejmě i v gramatice. Třeba záporné otázky. Ty mohou být v anglickém jazyce někdy docela matoucí. Obvykle se tvoří přidáním ‚not‘ k pomocnému slovesu a invertováním pořadí subjektu a slovesa. Například, „Do you understand?“ se stane „Do you not understand?“ V hovorové angličtině se často používají zkrácené formy, jako „Don’t you understand?“

Záporné otázky mohou vyjadřovat překvapení nebo pochyby, například „Isn’t it amazing?“ naznačuje, že mluvčí očekává, že budete souhlasit s tím, že něco je úžasné. Tento typ otázky se může také použít k vyjádření nesouhlasu nebo vyvíjení tlaku, jako v případě „Aren’t you coming with us?“ Kromě toho se záporné otázky často používají v ironických nebo rétorických situacích, kde se od odpovědi neočekávají nebo jsou zřejmé, jako v „Isn’t that just typical?“

Jak odpovídat, aby to dávalo smysl?

Odpovědi na záporné otázky vyžadují patřičnou pozornost, protože mohou být neintuitivní. Například, na otázku „Aren’t you coming?“ může odpověď „Yes“ znamenat souhlas s otázkou (tedy „Ne, nepřijdu“), zatímco „No“ může znamenat „Ne, nejsem v nesouhlasu“ (tedy „Ano, přijdu“). Tento jev nastává, protože záporné otázky mohou způsobit zaměňování v komunikaci. Je důležité pečlivě poslouchat a pochopit kontext otázky, aby odpovědi byly správně formulovány a tedy i pochopeny. Někdy může být užitečné přidat dodatečné vysvětlení k odpovědi, aby se předešlo nedorozuměním.

 

Co je to dvojitý zápor?

O dvojitém záporu jsme se už zmínili. Neřekli jsme si o něm ale všechno. V angličtině je sice obvykle považován za gramatickou chybu, ale může být použit pro zdůraznění nebo v některých dialektech. Například, věta „I don’t need no help“ je ve standardní angličtině gramaticky nesprávná, ale může být akceptována v určitých dialektech nebo v některých slangových formách jazyka.

 

Pro přesnou a srozumitelnou komunikaci

Správné používání záporů v anglickém jazyce je pro přesnou a srozumitelnou komunikaci zcela nezbytné. Porozumění základním pravidlům, rozpoznání běžných chyb a také dobrá znalost rozdílů mezi různými zápornými slovy. To vše vám pomůže při zlepšování vašich jazykových dovedností. Ať už se učíte angličtinu proto, abyste obstáli v pracovním životě, nebo si ji hodláte osvojit z jiného důvodu, věřte, že dokonalá znalost záporů vám umožní vyjadřovat se s větší jistotou a precizností. 

Přes počáteční obtíže nakonec zjistíte, že to není zase tak těžké.

Michaela Smrčková
Views: (35)